Z dniem 31 grudnia 2019 r. zakończyła się realizacja projektu “Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez GOPS Jasienica Rosielna” w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, nr umowy RPPK.08.03.00-18-0004/17-00.

W ramach zapewnienia trwałości projektu Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza gotowość do świadczenia usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 28 m-cy.

 

1. Regulamin wypożyczalni

Godziny pracy:

Pn-Śr 7.15 - 15.15

Czw 7.15 - 16.15

Pt 7.15 - 14.15

tel. kom. 511 407 515