Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej realizuje Program RODZINA 500 +.

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można odebrać w siedzibie GOPS lub pobrać go ze strony internetowej.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać go drogą elektroniczną poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2019 r. stanem prawnym ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji, a jedynie wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W przypadku braku takiego adresu we wniosku, powyższą informację strona będzie mogła odebrać w Ośrodku. Jest to rozwiązanie analogiczne do sprawdzonego już rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start”.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze jest zobowiązana dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację rodziny mającą wpływ na przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego. Dotyczy to m. in. dokumentów takich jak:

  1. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  2. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  3. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  4. inne dokumenty bądź oświadczenia, wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy mające wpływ na przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.