DANUTA KWOLEK - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

Zakres czynności w zadaniach: 

 • Nadzór nad funkcjonowaniem i pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
 • Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

KATARZYNA BARSKA - Główny Księgowy

 •        Obsługa finansowo - księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

 

MICHAŁ WINIARSKI - Pomoc administracyjna

 Zakres czynności w zadaniach:

 •        Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 •        Stypendia szkolne

AGATA ŁOBAZA–PEŁDYJAK - Specjalista Pracy Socjalnej

 •        Praca socjalna - czynności wynikające z zapisu ustawowego

PATRYCJA CZĘCZEK - Pracownik Socjalny

 •        Praca socjalna - czynności wynikające z zapisu ustawowego

 ANNA BUJACZ – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

 •        Praca socjalna - czynności wynikające z zapisu ustawowego

 ANNA BRAJEWSKA - Pracownik Socjalny

 •        Praca socjalna - czynności wynikające z zapisu ustawowego

 

 

BEATA JAMRÓGIEWICZ- Główny specjalista

  Zakres czynności w zadaniach:

 •    udzielanie konsultacji pedagogicznych indywidualnych i grupowych beneficjentom pomocy społecznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 •    podejmowanie i wdrażanie działań w zakresie wspomagania rodziny z ukierunkowaniem na sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 •    opracowanie, wdrażanie i nadzór nad indywidualnymi planami pracy z dziećmi i młodzieżą,
 •    opracowywanie programów profilaktyczno-terapeutycznych,
 •    współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami pomocowymi oraz innymi instytucjami realizującymi zadania na rzecz rodziny,
 •    koordynowanie działań wynikających z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna, 
 •   koordynowanie działań wynikających z zakresu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jasienica Rosielna,
 •   obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz koordynowanie działań w ramach procedury Niebieska Karta
 •   przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

 

EWELINA ZAJĄC - Asystent rodziny

  Zakres czynności w zadaniach:

 •        Realizacja planu pracy z rodziną -przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
 •        Udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi 
 •        Podejmowanie zadań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin 
 •        Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym - koordynacja zadań pracy grupy roboczej w procedurze Niebieskiej Karty
 •        Działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży - rodzin

 

BARBARA LEŃ - Referent

ANNA PIĄTEK- Pomoc administracyjna

ANNA DOBROWOLSKA- Podinspektor

 Zakres czynności w zadaniach - ŚWIADCZENIA RODZINNE:

 •        Realizacja zadań wynikająca z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 •        Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
 •        Sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów (miesięcznych, kwartalnych i rocznych), ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku

 

 Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej zatrudnia 13 opiekunek, które świadczą usługi opiekuńcze na terenie tutejszej gminy.