To ludzie i ich problemy powodują, że jest coraz większe zapotrzebowanie na nowoczesne systemy pracy w ramach pomocy społecznej. Mam tutaj na uwadze głównie poradnictwo specjalistyczne, w tym pomoc terapeutyczną jaką chcemy świadczyć zarówno dzieciom, osobom starszym, niejednokrotnie całym rodzinom; pomoc w zakresie rehabilitacji; pomoc prawną, poradnictwo z zakresu psychiatrii. Uważam, że ta nowoczesna forma pomocy socjalnej niesie za sobą nowe wyzwania i musimy to robić w sposób fachowy. Pomagać ludziom potrzebującym naszego wsparcia. Mam nadzieję, iż to wszystko będzie można tutaj realizować.

Myślę, iż obecna oferta z zakresu Usług Pomocy Społecznej realizowana przez ośrodek okaże się tą formą pomocy i wsparcia- jakiej potrzebuje człowiek - będą w różnorodnych, trudnych sytuacjach życiowych. Mam tu na myśli nie tylko pomoc w formie zasiłków i świadczeń rodzinnych ale także pomoc kompleksową, specjalistyczną z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, trudności opiekuńczo-wychowawczych, terapii pedagogicznej, edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych – poradnictwo, mediacji w sprawach rodzinnych i cywilnych oraz innych zagadnień społecznych.

 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej został utworzony z dniem 1 maja 1990 roku na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej oraz Zarządzenia Naczelnika Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. Zorganizowany został na bazie Działu Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie oraz właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej. Jego siedzibą został budynek administracyjny Urzędu Gminy, gdzie GOPS mieści się do dnia dzisiejszego.

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej został nadany statut, który zmieniał się dwukrotnie. Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 maja 2001 roku został uchwalony nowy statut GOPS w Jasienicy Rosielnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Jasienica Rosielna.

Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie pomocy społecznej – własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podlega bezpośrednio Radzie Gminy Jasienica Rosielna. Jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w tej gminie. Współdziała on z prowadzącymi działalność na terenie gminy organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.