Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niezależnie od wysokości dochodów

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat (jeśli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego związku z pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych)
  • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstałą do ukończenia 21 roku życia

Wysokość zasiłku to kwota 215,84,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osób niepełnosprawnych, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.