Gmina Jasienica Rosielna jest położona w środkowo- południowej części województwa podkarpackiego. Od północy graniczy z gminą Domaradz, od wschodu z gminą Brzozów, od południa z gminą Haczów, a od zachodu z gminą Korczyna. Powierzchnia gminy ogółem wynosi około 5755 ha. W jej skład wchodzi cztery miejscowości: Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka i Wola Jasienicka. Największą miejscowością w gminie jest Blizne, które zajmuje niemal 40% jej powierzchni. Zamieszkuje tu około 41% mieszkańców gminy. Miejscowościami o podobnej wielkości są Orzechówka i Jasienica Rosielna, tyle że drugą z miejscowości zamieszkuje większa liczba osób. Najmniejszą z wsi, Wolę Jasienicką, zamieszkuje około 10% mieszkańców gminy.

Rozmieszczenie ludności w gminie jest bardzo nierównomierne. Większe skupiska ludności występują wzdłuż ciągów komunikacyjnych, rzadsze zabudowania występują wzdłuż ciągów w terenach wyżej wzniesionych i wśród kompleksów pól uprawnych. Najwięcej przysiółków posiadają Jasienica Rosielna oraz Orzechówka. Blizne charakteryzuje się zwartą zabudową, zlokalizowaną w pobliżu drogi Domaradz- Sanok, natomiast Wola Jasienicka posiada tylko jeden przysiółek (ze względu na duże zalesienie terenu oraz rzeźbę wzgórkową).

Wśród bogactw naturalnych występujących na terenie gminy znajdują się: piaskowce, złoża kamienne oraz ropa naftowa i gaz ziemny- surowce energetyczne, występujące na terenie wsi Wola Jasienicka. Obecnie prowadzi się liczne prace likwidacyjne nieproduktywnych otworów ropno- gazowych.

Jednym z najcenniejszych bogactw naturalnych gminy są lasy (zajmują ok. 27% powierzchni gminy). Dostarczają one nie tylko surowca do dość dobrze rozwiniętego przetwórstwa drzewnego, ale w znacznym stopniu stanowią największą atrakcyjność turystyczną gminy.

Znaczącym zasobem przyrodniczym gminy jest położenie jej części na terenie Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Na atrakcyjność turystyczną gminy Jasienica Rosielna składają się: urozmaicona rzeźba terenu i stosunkowo czyste środowisko, tereny chronione, duże kompleksy leśne, ciekawa i różnorodna flora i fauna, dość czyste rzeki i potoki, wartościowe zabytki oraz znakomite usytuowanie przy często uczęszczanej trasie Rzeszów- Bieszczady.

Infrastruktura socjalna na terenie gminy obejmuje:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MKmedyk w Bliznem, Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Jasienicy Rosielnej, Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Orzechówce,
  • dwa Zespoły Szkół (w Jasienicy Rosielnej i w Orzechówce),
  • dwie Szkoły Podstawowe (w Bliznem i w Woli Jasienickiej),
  • Przedszkole w Bliznem,
  • Gminny Ośrodek Kultury,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem,
  • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.

Gmina Jasienica Rosielna jest gminą rolniczą z dużą ilością przedsiębiorców oraz jedną jednostką sektora spółdzielczego to jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna. W sektorze prywatnym możemy wymienić kilka większych zakładów, zajmujących się m.in. przetwórstwem drzewnym, usługami budowlanymi, produkcją odzieży, mechaniką pojazdową, handlem i innymi usługami.