Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, czyli takich w których jest troje lub więcej dzieci. Jej posiadacze mają możliwość z tańszego korzystania z usług kulturalnych, transportowych, telekomunikacyjnych, rekreacyjnych i wielu innych, na terenie całego kraju. Ulgi mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również prywatne. Partnerzy programu posługują się specjalnym znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

KDR posiada jeden ogólnopolski wzór, który jest spersonalizowany. Tak więc, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL. Dodatkowo podana jest data ważności i numer karty. Skrót KDR pisany jest alfabetem Braill’e oraz posiada elementy zabezpieczające przed podrobieniem.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Rodziną wielodzietnym niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznana jest każdemu członkowi rodziny.

Rodzice – otrzymują KDR bezterminowo.

Dzieci – do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia, jeżeli kontynuują edukację. Dzieciom niepełnosprawnym KDR wydana jest bez ograniczeń wiekowych, na czas posiadania orzeczenia o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas przebywania.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Gminie Jasienica Rosielna wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój numer 103, lub elektronicznie. Wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Lista wymaganych dokumentów do przedstawienia przy składaniu wniosku znajduje się tutaj.

Aby otrzymać duplikat KDR należy zgłosić się do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Baza jest na bieżąco aktualizowana.