Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://gopsjasienicarosielna.ssdip.bip.gov.pl

Status pod względem zgodności.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.).
Niezgodności:

- część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej,
- część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu),
- część grafik nie posiada opisów oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Pracownicy Urzędu dokładają starań by nowe publikowane materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 19.03.2020 r.
 
Metoda przygotowania oświadczenia.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest pani Danuta Kwolek adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134306005. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane adresowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
36-220 Jasienica Rosielna 240

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

W przypadku gdy klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, powinien skierować się do wejścia głównego, następnie windą kierować się na I lub II piętro.

Informacje dodatkowe:

Przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej  wydzielone jest miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze budynku dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta znajdująca się na I piętrze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.